Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień, dokonywania zakupu produktów oraz usług, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z publikacji elektronicznych za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedającego pod adresem https://www.diet-clinic.pl/sklep/

§ 1
Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Sprzedawca/Usługodawca – Beata Segeth, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DIET-CLINIC Beata Segeth z siedzibą przy ul. Wachowska 18, 46-300 Olesno, NIP 5761587889, REGON 384383466, zgodnie z dokumentem zawartym w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która składa zamówienie
w Sklepie Internetowym, dokonuje zakupów za pośrednictwem Sklepu lub korzysta z Usług Sklepu.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą/Usługodawcą czynności prawnej (zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, które korzystają ze Sklepu.

5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

6. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę/Usługodawcę dostępny pod adresem https://www.diet-clinic.pl/sklep/ umożliwiający zakup produktów i usług oraz świadczenie usług drogą elektroniczną, a także korzystanie z publikacji elektronicznych za pomocą sieci Internet https://www.diet-clinic.pl/sklep/

7. Produkt Cyfrowy – materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki (materiały elektroniczne do pobrania), dokumenty elektroniczne.

8. Produkt – Towary i Usługi wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie Internetowym.

9. Usługa – usługi świadczone przez Sprzedawcę/Usługodawcę zarówno w sposób bezpośredni,
jak i drogą elektroniczną, dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego.

10. Publikacja elektroniczna – dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego treści cyfrowe
(pliki elektroniczne) zawierające treści, obrazy, zdjęcia, dźwięki, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa majątkowe przysługują Sprzedawcy tj. m.in. e-booki.

11. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt. 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje
o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.

12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu Cyfrowego, Publikacji elektronicznej
lub Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

13. Umowa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.

14. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej
jako Kodeks Cywilny.

15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

16. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów Cyfrowych, Publikacji Elektronicznych lub Produktów ze Sprzedawcą
i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów.

17. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

18. Operator płatności:

– PayU – spółka akcyjna PayU z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, NIP 7792308495.

19. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych.

20. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

21. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

22. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie konta.

23. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta
oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

24. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
w szczególności ilości produktów.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie https://www.diet-clinic.pl/sklep/ prowadzony przez Beata Segeth, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DIET-CLINIC Beata Segeth z siedzibą przy ul. Wachowska 18, 46-300 Olesno, NIP 5761587889, REGON 384383466, zgodnie z dokumentem zawartym w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną a także zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Produkty, Produkty Cyfrowe i Publikacje Elektroniczne.

– procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

4. Warunkiem korzystania ze Sklepu przez Klienta i dokonywania sprzedaży Produktu, Publikacji Elektronicznej, Produktu Cyfrowego lub Usługi przez Sprzedawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Każdorazowo, gdy w Regulaminie jest mowa o Produkcie oznacza to Produkt, Publikację Elektroniczną, Produkt Cyfrowy lub usługę, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

6. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.

7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT jeśli Sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT).

8. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art, 71 Kodeksu Cywilnego.

9. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym, w tym szczególności do:

– Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie;

– Nierozsyłania i nie umieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;

– Korzystania ze Sklepu w sposób niezgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;

– Korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie;

– Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu do innych celów niż osobistego użytku.

10. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

11. Klient może składać zamówienie bez zakładania konta. Składając zamówienie bez zakładania konta klient powinien zaakceptować Regulamin oraz checkboxy dotyczące zapoznania się z warunkami umowy. Klient może złożyć zamówienie zakładając konto Użytkownika, jeśli taka opcja jest dostępna w Sklepie.

§ 3
Wymagania techniczne

1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.

2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są:

– dostęp do Internetu

– standardowy system operacyjny

– standardowa przeglądarka internetowa

– posiadanie aktywnego adresu e-mail

3. Warunkiem skorzystania z e-booków i materiałów elektronicznych jest:

– dostęp do Internetu,

– standardowy system operacyjny,

– standardowa przeglądarka internetowa,

– standardowa przeglądarka plików .pdf (np. Adobe Reader),

– posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z niedostosowania się Klienta do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

6. Korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi Polityce Prywatności.

7. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.

8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Stron Sklepu.

9. Treść zawieranych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.

10. Klienci mogą uzyskać pomoc techniczną związaną z problemami podczas korzystania ze sklepu internetowego poprzez kontakt drogą elektroniczną na adres www.biuro@diet-clinic.pl.

§ 4
Warunki formalne

1. Klientem może być:

– osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

– osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada zgodę opiekuna prawnego na zawarcie umowy;

– osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca odpowiedzialności prawnej.

2. Usługi świadczone przez Sprzedawcę przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klientów. Klienci nie mogą ich wykorzystywać w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, a w szczególności w charakterze doradczym lub informacyjnym osób trzecich, a także porównawczych lub poglądowych.

§ 5
Składanie, realizacja i dostarczanie zamówień

1. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać niżej wskazanych czynności:
– wybór jednej lub kilku pozycji produktów, usług lub publikacji elektronicznych poprzez opcję „Dodaj do koszyka”;
– wybór polecenia „Przejdź do kasy”;
– wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami;

– akceptacja Regulaminu – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu;
– wysłanie zamówienia w formie elektronicznej poprzez wybór polecenia „Kupuję i płacę”;
– wybór metody i dokonanie płatności;

2. Klient składając zamówienie zobowiązany jest do zamieszczenia w formularzu zamówienia wszystkich danych pozwalających na jego identyfikację oraz nawiązanie kontaktu, w szczególności numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.

3. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Produkt lub otrzyma dane do dokonania płatności przelewem tradycyjnym.

4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia pod względem jego prawidłowości i rzetelności, a także prawo do jego anulowania w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do jego prawidłowości lub rzetelności.

6. Jeżeli zamówienie złożone przez Klienta zawiera braki lub jest niekompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem wykorzystując informacje kontaktowe podane w formularzu zamówienia, w celu usunięcia braków lub wątpliwości. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem lub nieusunięcia dostrzeżonych braków, Sprzedawcą uprawniony jest do anulowania zamówienia.

7. W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 7 dni Sprzedawca anuluje zamówienie.

8. Każde złożone zamówienie otrzymuje indywidualny numer, pozwalający na identyfikację Klienta oraz przedmiotu zamówienia.

9. W efekcie złożenia prawidłowego zamówienia przez Klienta, potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę oraz zapłaty ceny dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Zawarcie umowy potwierdzane jest wiadomością elektroniczną, zawierającą informację o wszystkich istotnych elementach zamówienia.

10. Zakupiony Produkt zostanie udostępniony Kupującemu poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego ściągnąć Produkt.

11. Zakupiony Produkt zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności (w przypadku płatności PayU) oraz po zaksięgowaniu płatności w banku (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym).

12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wywołane zdarzeniami nadzwyczajnymi, takimi jak:
– przerwy w dostawie energii, spowodowane nie z winy Sprzedawcy,
– przerwy w dostępie do Internetu, spowodowane nie z winy Sprzedawcy,
– inne zdarzenia losowe, spowodowane nie z winy Sprzedawcy.

§ 6
Ceny i metody płatności

1. Wszystkie ceny produktów, usług i publikacji elektronicznych dostępnych na stronie sklepu internetowego są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ceną wiążącą Klienta jest cena podana podczas składania zamówienia na podstronie „Koszyk”.

2. Klient może dokonać zapłaty za złożone zamówienie korzystając z następujących form płatności:

– przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Diet-Clinic Beata Segeth
ul. Wachowska 18
46-300 Olesno
ING Bank Śląski
Nr konta 67 1050 1171 1000 0097 1991 8287

– poprzez system płatności online PayU

3. Skorzystanie z wybranego przez Klienta systemu płatności online wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu obowiązującego u dostawcy płatności oraz postępowania według zasad określonych w tym regulaminie.

§ 7
Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu płatności lub otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności online, w sposób określony w ofercie zamieszczonej w sklepie internetowym, z uwzględnieniem informacji umieszczonych przez Klienta w formularzu elektronicznym.

2. Zamówienie jest realizowane w terminie od 1 do 10 dni roboczych.

3. W przypadku zamówienia usług lub treści cyfrowych realizacja zamówienia odbywa się zależnie od rodzaju zamówionej usługi/treści cyfrowej:
– w odniesieniu do zamówienia publikacji elektronicznej realizacja zamówienia odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, poprzez wysłanie na adres wskazanej przez Klienta poczty elektronicznej wiadomości zawierającej zamówiony plik do pobrania. Sprzedawca gwarantuje możliwość pobrania publikacji elektronicznej przez 7 dni od daty złożenia zamówienia. Klient powinien w okresie wskazanym w zdaniu wcześniejszym pobrać i zachować pliki zamówionych publikacji elektronicznych na własnych nośnikach pamięci.

§ 8
Korzystanie z produktu

1. Produkt stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest spełnienie wymagań zawartych w sekcji „Wymagania techniczne” niniejszego regulaminu.

3. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem biuro@diet-clinic.pl.

4. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Klientowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Klienta Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Klienta jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z materiału, a w szczególności nie udziela Klientowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie, chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w opisie Produktu. Klient może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnej umowy ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

§ 9
Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy (Towaru), a gdy umowa dotyczy usługi – od dnia zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

2. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.

3. Zastrzega się, że nie wiążą Klienta będącego konsumentem postanowienia Regulaminu, które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu K.c. (art. 385(1) – art. 385(3) K.c. lub naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów lub, które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

– jeśli Użytkownik wyraził zgodę na to, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od umowy, o czym został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia;

– świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.;

– dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

– umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

– świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

– dostarczania prasy;

– usług w zakresie gier hazardowych.

§ 10
Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego, lub też reklamacje związane z funkcjonowaniem, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@diet-clinic.pl.

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu lub platformy kursowej) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

6. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

§ 11
Prawa autorskie

1. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że teksty i zdjęcia dostępne w Sklepie oraz Produkty, które Klient może kupić za pośrednictwem Sklepu (e-booki, materiały edukacyjne, kursy online) stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie tekstów, zdjęć lub Produktów przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

3. Zakup Produktu nie daje Klientowi żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Produktu. Klient może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.

4. Na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym udzielana jest licencja niewyłączna na czas nieokreślony na korzystanie z Produktów.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta czy ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Regulamin obowiązuje od dnia 06.03.2021r.